ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 
03 กิจกรรมงานสานฝัน “ราตรีสัมพันธ์วันธรรมศึกษาวัดเกรียงไกรเหนือ” ส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีทุกปี
 

กิจกรรมงานสานฝัน “ราตรีสัมพันธ์วันธรรมศึกษาวัดเกรียงไกรเหนือ”
ส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ ๕๐

ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกรียงไกรเหนือ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๔๙ คน
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกรียงไกรเหนือ
ที่อยู่ วัดเกรียงไกรเหนือ เลขที่ ๑ หมู่ ๑๐ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทร. ๐๕๖ – ๓๕๔๒๑๓, ๐๘๖ – ๕๙๒๑๑๒๔. E-mail kowit1124@hotmail.com

 
การจัดกิจกรรมนี้ได้ประโยชน์คุ้มค่า หรือไม่ อย่างไร 
  โดยรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าคุ้มค่าและได้รับประโยชน์อย่างมาก เพราะการอบรมในครั้งนี้มีการวางแผนที่ดี มีการขอความคิดเห็นจากชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง เยาวชนนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกรียงไกรเหนือ ซึ่งก็เห็นตรงกันว่าสมควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้น ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เช่น โรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์ฯ ผู้ปกครอง ทั้งในด้านบุคลากร และงบประมาณด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการวางแผนการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้
อีกทั้งการวางแผนกิจกรรม ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากของการดำเนินกิจกรรม โดยมีความต่อเนื่องกลมกลืนของกิจกรรม เพราะมีการวางแผนที่ดีของนักเรียนโดยมี ประธานนักเรียน คณะกรรมการร่วมคิดร่วมทำแบบจริงจัง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็พร้อมกันแก้ไข สำหรับกิจกรรมนี้เป็นการจบแบบสร้างสรรค์ส่งเสริมซึ่งความรู้รักสามัคคีต่อกันและกัน ตลอดจนไปถึงความรักพ่อแม่ รักเพื่อน และรู้จัก ตระหนัก...รักในคุณค่าชีวิตของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม

 
การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานของโครงการ หรือไม่ อย่างไร และมีการปรับเปลี่ยนแผนงานหรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงต้องปรับเปลี่ยน

การดำเนินกิจกรรมงานราตรีสัมพันธ์ธรรมศึกษาวัดเกรียงไกรเหนือ ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านการวางแผนอย่างมาก เพราะเป็นไปตามแผนงานของโครงการ อย่างเหมาะสมและลงตัว เช่น
a. ความเห็นชอบจากชุมชน การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และหน่วยงานทางราชการ โรงเรียน อบต.
b. คณะกรรมการนักเรียนซึ่งมี ประธาน รองประธาน เลขาฯ และทีมพี่เลี้ยงทุกคนทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สรรค์สร้างกิจกรรมและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม และเหมาะสมเป็นอย่างมาก
c. จำนวนนักเรียน เยาวชน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คน ซึ่งทุกคนที่ร่วมงานในครั้งนี้ ก็ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทุกคน ทุกวัย
d. สถานที่เกิดขึ้นได้จากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อาหาร เครื่องดื่ม ก็ได้รับความสนับสนุนจากผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ อย่างเหมาะสมและพอเพียง
e. กิจกรรมที่ทีมนักเรียนผู้จัดงานขึ้น ก็เหมาะสมและพอเพียงกับกาล และความถูกต้อง อาทิ เช่น กิจกรรมรำอวยพรเปิดงาน กิจกรรมละครธรรมะ เรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่” เชิงคุณธรรม, กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะบนเวที, กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญเชื่อมความสัมพันธ์, เกมส์ การละเล่น ร้อง เต้น รำ , จับรางวัลอภินันทนาการจากทางศูนย์ฯ
   
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 
   
๑. ระดับบุคคล นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมได้ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เช่น
๑.๑ นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักรักและเคารพพ่อแม่ จากกิจกรรมละครธรรมะ เรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่” และรู้รักสามัคคี จากการได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำสรรค์สร้างกิจกรรมร่วมกัน ก่อเกิดความรักเพื่อน และรักในคุณค่าชีวิตของตนเองยิ่งขึ้น เรียนรู้จากการลงมือทำจริง รู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง

   
๒. ระดับครอบครัว ซึ่งผลที่ก่อเกิดจากการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นชุมชน ผู้ปกครอง ให้การยอมรับมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย ของเด็กและผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น ผู้ปกครองสามารถมีส่วนรวมได้ตลอด เช่น กิจกรรมร่วมกันสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ ของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ปกครอง กิจกรรมนันทนาการซึ่งก็สร้างความรักความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี เช่น กรณีของครอบครัวแม่เรไร สุจริต (แม่ป่อง) แรกเริ่มเดิมที แม่ป่อง มีอาชีพประมงออกบึงบอระเพ็ด เพื่อหาปลาเป็นประจำเกือบทุกวัน แต่ก็ยังหาเวลาว่างออกมาช่วยเหลืองานทางวัด...เริ่มจากการเป็นแม่ครัวร่วมกับเพื่อน เช่น แม่โปร่ง จันทร์ไข่ (แม่เม้า) ร่วมกันเป็นแม่ครัวเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนธรรมศึกษา เป็นประจำทุกสัปดาห์ ถึงแม้ว่าบางสัปดาห์มีผู้ปกครองท่านอื่นมาร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารนักเรียน แต่แม่ป่อง แม่เม้าก็อยู่ร่วมด้วยตลอดจนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 3 ปีกว่าแล้ว นอกจากตัวของท่านเองจะเข้ามาช่วยเหลือวัดโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแล้วนั้น ก็ยังชักชวน สามีของตนเข้ามาวัดด้วย เช่น แม่ป่องก็ชักชวนพ่ออำนวยออกมาด้วย แม่เม้าก็ชักชวนสามีของตน (พ่อจ๋อย) ออกมาด้วย ต่างคนก็ต่างช่วยกันทำงานที่ตนเองถนัด เช่น เป็นพ่อครัว แม่ครัว จักสานหัตถกรรม เครื่องมือ ปลูกต้นไม้บ้าง ทำศาลาพักร้อน และร่วมกิจกรรมงานบุญ งานกุศลที่ทางวัดจัดขึ้นเป็นประจำ นอกจากนี้ยังชักนำลูกหลานของตนเข้ามาวัดด้วย ทุกวันนี้ทั้งลูกชาย ลูกสาว ลูกเขย ลูกสะใภ้ ตลอดจนรุ่นหลานชาย หญิงของท่าน ก็เข้ามาช่วยเหลืองานวัดอยู่ตลอดตามหน้าที่และความถนัดของตน โดยไม่มีค่าตอบแทนจากทางวัดให้....จากการสอบถาม...ทราบว่า...ทำไปก็เพราะหวังความสุขทางใจ....
   
๓. ระดับชุมชน

เกิดความเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการให้การยอมรับการทำงานของคณะพระอาจารย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนการทำงานด้านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน สำหรับคนในระแวกนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับเด็กๆ เข้ามาในวัดเพราะเกรงความจะก่อความเสียหายแก่วัด จึงมีความเชื่อว่า “วัดเป็นของคนแก่เท่านั้น” ซึ่งหลังจากการจัดโครงการฯ นี้ขึ้นคนในชุมชนเกิดการตื่นตัวหันมาสนใจคุณค่าชีวิตของตนมากขึ้น เช่น สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น การได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลาง มากขึ้นกว่าก่อน ประเมินได้จากการให้ความร่วมมือ ,จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทุกเพศ วัย ระดับ, และจากความเห็นชอบพึงพอใจ อันเกิดจากการพูดคุยและสอบถามก่อนและหลังกิจกรรมฯ.

 

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org