ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 
 
02 โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน “ค่ายคุณธรรม” ประจำปี (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน)
 

โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน “ค่ายคุณธรรม” ประจำปี ๒๕๔๙

ระยะเวลาดำเนินงาน ระว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกรียงไกรเหนือ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๑๕ คน
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกรียงไกรเหนือ
ที่อยู่ วัดเกรียงไกรเหนือ เลขที่ ๑ หมู่ ๑๐ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทร. ๐๕๖ – ๓๕๔๒๑๓, ๐๘๖ – ๕๙๒๑๑๒๔. E-mail kowit1124@hotmail.com

 
การจัดกิจกรรมนี้ได้ประโยชน์คุ้มค่า หรือไม่ อย่างไร 
  โดยรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าคุ้มค่าและได้รับประโยชน์อย่างมาก เพราะการอบรมในครั้งนี้มีการวางแผนที่ดี มีการขอความคิดเห็นจากชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งก็เห็นตรงกันว่าสมควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้น ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เช่น โรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์ฯ อบต. กลุ่มส่งเสริมและปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ปกครอง ทั้งในด้านบุคลากร และงบประมาณด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการวางแผนการจัดกิจกรรมงานค่ายฯ ในครั้งนี้
อีกทั้งการวางแผนกิจกรรม ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากของการดำเนินกิจกรรมงานค่ายฯ โดยมีความต่อเนื่องกลมกลืนของกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความช่างสังเกต จดบันทึกและทำบ่อยๆ ของคณะพระวิทยากร ซึ่งจุดประสงค์ของคณะพระวิทยากร สำหรับกิจกรรมนี้เป็นการจบแบบรักพ่อแม่ รักครูอาจารย์ รักเพื่อน และรู้จัก ตระหนัก...รักในคุณค่าชีวิตของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม
 
การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานของโครงการ หรือไม่ อย่างไร และมีการปรับเปลี่ยนแผนงานหรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงต้องปรับเปลี่ยน

การดำเนินกิจกรรมงานค่ายคุณธรรม ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านการวางแผนอย่างมาก เพราะเป็นไปตามแผนงานของโครงการ อย่างเหมาะสมและลงตัว เช่น
- ความเห็นชอบจากชุมชน การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และหน่วยงานทางราชการ โรงเรียน อบต.
- คณะพระวิทยากรซึ่งมาจากชมรมบัณฑิตพัฒนาฯ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม
- นักเรียนผู้เข้าอบรมก็มีจำนวนเหมาะสมกับตัวหลักสูตรการอบรมของคณะพระวิทยากร
- สถานที่การจัดการอบรม ที่พัก ห้องน้ำ อาหาร ก็เป็นที่พึงพอใจของนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม

   
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 
   
๑. ระดับบุคคล นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมได้ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เช่น
๑.๑ นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรักและเคารพพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อนและรักในคุณค่าชีวิตของตนเองยิ่งขึ้น เช่น ขณะการอบรม และหลังจากการอบรมนักเรียนให้ความเคารพผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และคณะพระอาจารย์มากยิ่งขึ้น
๑.๒ นักเรียนผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา, คำว่า บาป – บุญ คุณ – โทษ มากยิ่งขึ้น เช่น กรณีของเด็กชายณรงค์ศักดิ์ แพงวิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์) ได้ศึกษาเรื่องของความ กตัญญูกตเวที ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว นักเรียนทราบว่า “พ่อของตนเองเป็นโรคมะเร็ง ระยะสุดท้าย...ซึ่งตนเองก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ นอกจาก คิดว่าจะแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการตัดสินใจบวชเป็นสามเณรในช่วงโรงเรียนปิดเทอมแรก เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและตอบแทนคุณบิดามารดา” ซึ่งหลังจากนั้น ประมาณ ๑ เดือน พ่อของสามเณรณรงค์ศักดิ์ ก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็ง...ในวาระสุดท้ายสามเณรก็ยังได้อยู่ดูแล เฝ้าไข้ จนลมหายใจสุดท้าย...ของพ่อตนเอง
   
๒. ระดับครอบครัว ซึ่งหลังจากการจัดโครงการฯ นี้ขึ้นชุมชน ผู้ปกครอง ให้การยอมรับมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย ของเด็กและผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น ผู้ปกครองสามารถมีส่วนรวมได้ตลอด เช่น กิจกรรมกตัญญูรำลึก สร้างความรักความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี
   
๓. ระดับชุมชน

ชุมชน เกิดความเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการให้การยอมรับการทำงานของคณะพระอาจารย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนการทำงานด้านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน สำหรับคนในระแวกนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับเด็กๆ เข้ามาในวัดเพราะเกรงความจะก่อความเสียหายแก่วัด จึงมีความเชื่อว่า “วัดเป็นของคนแก่เท่านั้น” ซึ่งหลังจากการจัดโครงการฯ นี้ขึ้นคนในชุมชนเกิดการตื่นตัวหันมาสนใจคุณค่าชีวิตของตนมากขึ้น เช่น สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น การได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลาง มากขึ้นกว่าก่อน

กำหนดการฝึกอบรมค่ายคุณธรรม ประจำปี ๒๕๔๙
 
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙
ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกรียงไกรเหนือ
ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
****************
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนรายงานตัว
๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ฝึกซ้อมพิธีเปิดการอบรม
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหาร / พัก
๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น. พิธีเปิดการอบรม
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (เจ้าคณะอำเภอฯ)
- กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
- วัฒนธรรมจังหวัด กล่าวรายงาน
- ประธานให้โอวาทและเปิดการอบรม
๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐ น. ประธานกล่าวสัมโมทนียกถา
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. แนะนำพระวิทยากร
๑๕.๑๕ - ๑๖.๐๐ น. ธรรมนันทนาการ
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัว
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. พบพระพี่เลี้ยง
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ / สมาธิภาวนา
๑๙.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. พักดื่มน้ำปานะ
๑๙.๔๐ - ๒๐.๐๐ น. จัดสถานที่, จัดแถว, แจกเทียน
๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. พิธีจุดเทียนปัญญา/ พัก / ประชุดคณะพระวิทยากร / คณะครู

วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙
เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน / ทำกิจส่วนตัว/ ธรรมะรับอรุณ
๐๕.๐๐ – ๐๕.๑๕ น. กายบริหาร
๐๕.๑๕ - ๐๖.๑๕ น. ทำวัตรสวดมนต์/สมาธิภาวนา
๐๖.๑๕ - ๐๗.๐๐ น. พัฒนาสาธิต (ทำความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ) / พบพระพี่เลี้ยง
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร/ พัก / เคารพธงชาติ
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ธรรมนันทนาการ
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. อบรมตามฐาน ๑. ศาสนพิธี/มารยาทไทย ๒. กัมมัฎฐาน ๓. ทักษะชีวิต ๔.มหันตภัยวัยรุ่นภาค ๑
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหาร/ พัก
๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ธรรมะนันทนาการ
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. อบรมตามฐาน ๑.กฎแห่งกรรม ๒.มิตรสัมพันธ์ ๓. กัมมัฎ
ฐาน ๔.มหัตภัยวัยรุ่นภาค ๒
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัว
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหาร/ พบพระพี่เลี้ยง
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์/ สมาธิภาวนา/ โยคะ
๑๙.๓๐ - ๑๙.๔๕ น. พักดื่มน้ำปานะ
๑๙.๔๕ - ๒๐.๐๐ น. ธรรมะนันทนาการ
๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. กิจกรรม “กตัญญูรำลึก” พระคุณบิดามารดา

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙
เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน / ทำกิจส่วนตัว/ ธรรมะรับอรุณ
๐๕.๐๐ – ๐๕.๑๕ น. กายบริหาร
๐๕.๑๕ - ๐๖.๑๕ น. ทำวัตรสวดมนต์ / สมาธิภาวนา
๐๖.๑๕ - ๐๗.๐๐ น. เขียนเรียงความบรรยายความรู้สึก / ประเมินโครงการ
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร/ พัก / เคารพธงชาติ
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. กิจกรรม ผ้าป่าสารภาพบาป / ตักบาตรความดี
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. มาลาบูชาครู
๑๓.๐๐ น. พิธีปิดการอบรม / มอบวุฒิบัตร / ถ่ายรูปร่วมกัน

 

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org