ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกรียงไกรเหนือ
 
01 โครงการการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำทุกปี

  โครงการการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี ๒๕๔๙

ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง เดือน ธันวาคม
รวมเวลาตลอดปี จำนวน ๒๕๒ ชั่วโมง และเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี

สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกรียงไกรเหนือ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๓๔ คน
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกรียงไกรเหนือ
ที่อยู่ วัดเกรียงไกรเหนือ เลขที่ ๑ หมู่ ๑๐ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทร. ๐๕๖ – ๓๕๔๒๑๓, ๐๘๖ – ๕๙๒๑๑๒๔. E-mail kowit1124@hotmail.com

 
การจัดกิจกรรมนี้ได้ประโยชน์คุ้มค่า หรือไม่ อย่างไร 
  โดยรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าคุ้มค่าและได้รับประโยชน์อย่างมาก เพราะการอบรมในครั้งนี้มีการวางแผนที่ดี มีการขอความคิดเห็นจากชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งก็เห็นตรงกันว่าสมควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้น ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เช่น โรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์ฯ อบต. กลุ่มส่งเสริมและปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครอง ทั้งในด้านบุคลากร และงบประมาณด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการวางแผนการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้
อีกทั้งการวางแผนกิจกรรม ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากของการดำเนินกิจกรรม โดยมีความต่อเนื่องกลมกลืนของกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความช่างสังเกต จดบันทึกและทำบ่อยๆ และความชำนาญ ของคณะวิทยากร ซึ่งจุดประสงค์ของคณะวิทยากร สำหรับกิจกรรมนี้เป็นการจบลงแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากสภาพความเป็นจริงภายในวัดและนำไปประพฤติปฏิบัติ เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรง และยังสามารถหลอมรวมความเป็น บ้าน วัด โรงเรียนเข้าด้วยกันเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานของสังคมที่เข็มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขของครอบครัวและสังคมโดยรวมได้ อีกทั้งยังสร้างเสริมความ รักพ่อแม่ รักครูอาจารย์ รักเพื่อน และรู้จัก ตระหนัก...รักในคุณค่าชีวิตของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม

 
การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานของโครงการ หรือไม่ อย่างไร และมีการปรับเปลี่ยนแผนงานหรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงต้องปรับเปลี่ยน

การดำเนินกิจกรรมการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ในด้านของการวางแผนงานถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้ แต่ในส่วนของการดำเนินงานนั้น มีอุปสรรคบ้างในช่วงที่ทางวัดประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในช่วงเดือน พฤศจิกายน แต่ทางศูนย์ฯ และคณะทำงานก็สามารถแก้ปัญหาการสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เช่น ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้ามาเรียนใน เป็นเวลา ๑ เดือนเต็ม ก็มีการนัดหมายในการสอนเสริมได้ และก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของนักเรียน คือพ่ายเรือมาส่งขณะที่น้ำท่วม เป็นต้น
   
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 
   
๑. ระดับบุคคล นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมได้ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เช่น
๑.๑ นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรักและเคารพพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อนและรักในคุณค่าชีวิตของตนเองยิ่งขึ้น เช่น ขณะการอบรม และหลังจากการอบรมนักเรียนให้ความเคารพผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และคณะพระอาจารย์มากยิ่งขึ้น
๑.๒ นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา, คำว่า บาป – บุญ คุณ – โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น กรณีของเด็กหญิงมินตรา เพชรสะอาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ หลังจากเข้ารับการอบรมเรียนรู้เรื่องของโทษภัยยาเสพติด ก็นำกลับไปปฏิบัติที่บ้าน ด้วยการสัญญากับผู้เป็นพ่อว่า ถ้าว่าในปีการศึกษานี้ “หนูสามารถสอบผ่านการประเมินของกรมการศาสนา (สอบธรรมสนามหลวง ณ วัดโพธาราม) พ่อต้องเลิกสูบบุหรี่เพื่อเป็นของขวัญการสอบครั้งนี้นะ” ซึ่งผลปรากฏว่า เด็กหญิงมินตรา เพชรสะอาด สามารถสอบผ่าน และพ่อของนักเรียนก็ทำตามสัญญา คือ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ลูกได้ เป็นต้น นี่ก็เป็นกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่ง ที่ทางศูนย์ฯ ภาคภูมิใจกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
   
๒. ระดับครอบครัว ซึ่งหลังจากการจัดโครงการฯ นี้ขึ้นชุมชน ผู้ปกครอง ให้การยอมรับมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย ของเด็กและผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น ผู้ปกครองสามารถมีส่วนรวมได้ตลอด เช่น กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี ๒๕๔๙ , กิจกรรมสร้างเสริมความกตัญญูกตเวที ในงานวันแม่แห่งชาติ , งานบวชนาคหมู่ บวชศีลจารินีชีพราหม์ ปฏิบัติธรรม เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช , กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก (ทรงเครื่อง) ประจำปี ๒๕๔๙ เป็นต้น จึงก่อให้เกิดผลในด้านบวกตามมาต่อครอบครัว อาทิ เช่น “กรณีตัวอย่าง นายภานุวัฒน์ ฉัตรโพธิ์ (แจ๊ค) นักเรียน ชั้นม.6 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา แจ๊คมาเรียนธรรมศึกษาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ตอนชั้น ม.4 พ่อแม่แยกทางกัน ตอนแรกมี ปัญหาลักขโมย และชอบโกหก เกือบจะเรียนไม่จบ สอบถามจากครู พอเข้ามาศึกษาธรรมะในศูนย์ฯ ทางศูนย์ฯ ไม่ได้รังเกียจหรือกีดกันแต่มอบหมายงานให้ ให้เขาได้ทำกิจกรรม ให้เขาได้เป็นผู้นำ ได้แสดงความสามารถ เขาชอบแสดงออก และชอบเป็นผู้นำ เขาจะไม่เก่งวิชาการ แต่ชอบเป็นผู้นำ ในกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง พ่อแม่ก็ชมบอกว่าลูกเขาดีขึ้น
...เพราะการเรียนธรรมศึกษาในวันอาทิตย์เข้ามาแล้วสนุก มีกิจกรรมให้เขาทำ เขาสนุกและมีความสุขกับการได้มาเรียนกับทางศูนย์ฯ แล้วอีกกรณี หนึ่งระหว่างการอยู่ที่บ้านกับวัดแล้ว ความรู้สึกของแจ๊คตอนนั้น มาอยู่ที่วัดดีกว่า มีความสุขมากกว่า ได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่าง อีกอย่างหนึ่งเขาอยู่ที่บ้านไม่มีความสุข แม่ชอบด่าว่าเขา ไม่เข้าใจกัน คอยแต่จะทะเลาะกัน
...ตอนนี้ครอบครัวเขาก็ดีขึ้น เวลาที่วัดมีกิจกรรมอะไรก็ให้ลูกเขามาทำทุกอย่าง แม่เขาบอกลูกเขาดีขึ้นมาก เลย แล้วเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข พ่อแม่ก็เข้ามาวัด ลูกก็มาวัด เมื่อลูกไม่มีปัญหา พ่อแม่ก็มีความสุขไปด้วย ก็เลยไม่มีเรื่องทะเลาะกัน เมื่อก่อน เขาจะไม่ค่อยได้พูดคุยกัน ตอนนี้คุยกันมากขึ้น เมื่อก่อนเวลาแม่เขาพูดว่าอะไร เขาก็จะนิ่ง เวลาเขานิ่งแม่ก็จะด่า ก็ถามแม่เขาไปว่าทำไมเขาถึงชอบโกหก แม่เขาก็บอกว่า เมื่อก่อนเวลาที่เขายอมรับผิด แม่ก็จะด่า แต่เวลาไม่ยอมรับผิดเขาจะไม่โดนด่า ทำให้เขากลายเป็นเด็กโกหก เพราะโกหกแล้วไม่โดนด่า แล้วตอนนี้เขาก็ไม่โกหกอีกแล้วมีอะไรก็จะบอกกัน
...เมื่อก่อนเขาจะเป็นหัวโจ๊กนำเพื่อนๆ ทำในสิ่งที่ไม่ดี ตอนแรกทำให้วัดเหนื่อยมากขึ้น เขาก็เอาสิ่งเสพติดเข้ามาด้วย เช่นบุหรี่ เหล้า มันไม่มากก็จริง เขาจะแอบทำเพราะมันเป็นความสุข แต่หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไป ตอนนี้นอกจากเขาไม่ทำแล้ว เขายังสามารถบอกให้เพื่อนๆ ไม่ให้ทำด้วย ครูเขาเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าเขาเปลี่ยน ไปจริง ๆ
ถ้าจะบอกว่าการที่เขาเปลี่ยนแปลง เป็นเพราะการทำกิจกรรมที่วัดอย่างเดียวหรือเปล่า เพราะที่เขาเปลี่ยนแปลงนั้น วัดก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งหมด สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ครอบครัวเขาเอง ทางศูนย์ฯ นอกจากจะติดตามตัวเด็กเองแล้ว ก็ยังทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของเด็กด้วย ซึ่งตอนแรกพ่อแม่เขาก็ไม่เข้าใจวัด ทางเราก็บอกว่าสาเหตุว่า ที่เด็กเป็นอย่างนั่นไม่ใช่เฉพาะตัวเด็กเองเท่านั้น แต่เป็นเพราะครอบครัวก็มีส่วนด้วย เราก็ไปพูดกับพ่อแม่เขา คนละครึ่งทาง เปลี่ยนได้มั้ย เราก็บอกว่าเขาว่าไม่เชื่อลองทำดู เราก็ท้าทาย เช่น ลองไม่ด่า ค่อย ๆ ถาม เป็นต้น
มีอยู่ครั้งหนึ่ง แม่ทำงานเก็บเงิน ก็คือหาเช้ากินค่ำ รู้สึกจะมีเงินห้าพันบาท ก็เก็บไว้เพื่อนำไปใช้หนี้ แจ๊คก็แอบเอาของแม่ไปห้าร้อย แม่ก็บอกว่า “แม่รู้นะว่าเราเอาไป เอามาคืนแม่ แม่จะเอาไปใช้หนี้เขา” แม่พูดไป ร้องห่มร้องไห้ไปไม่รู้จะทำอย่างไร ทีนี้แจ๊คก็นิ่งไม่พูดอะไร เขาก็รู้ว่าไม่รู้จะเอามาคืนอย่างไรเพราะใช้ไปหมดแล้ว สุดท้ายก็มาที่วัด แม่ของก็มาบอกว่าพระอาจารย์พูดกับมันหน่อยให้เอาเงินมาคืน ที่นี้ทางศูนย์ฯ โดยพระอาจารย์ก็ให้เงินทดแทนไป 500 บาท ทางวัดจะออกให้ก่อน พอช่วยไปแล้วนี้ ถ้าใช้แล้วก็ใช้เลยไม่เป็นไร ก็บอกกับตัวเด็กว่าทีหลังอย่าทำอีก เพราะว่าพ่อ แม่เหนื่อยแค่ไหน กว่าจะได้เงินมา ที่เขาเอาเงินไปเพราะเขาไม่รู้ว่าแม่จะเอาไปใช้อะไร พอได้นั่งคุยกันถึงได้รู้ว่าแม่จะเอาเงินไปใช้หนี้ อาจารย์ก็เลยพูดว่า แม่เรานะหาเช้ากินค่ำ จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่ดึงให้เขาให้กลับเป็นเด็กดีของพ่อแม่ และค่อย ๆ เปลี่ยนพฤติกรรม อาจเป็นเพราะว่า เขาไม่เคยทราบรายรับจ่ายของพ่อแม่ มาก่อน ตอนนี้ เขาก็เข้าใจพ่อแม่มากขึ้น มีอะไรก็จะพูดคุยกัน ครอบครัวก็มีความสุข” .........

   
๓. ระดับชุมชน
เกิดความเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการให้การยอมรับการทำงานของคณะพระอาจารย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนการทำงานด้านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน สำหรับคนในระแวกนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับเด็กๆ เข้ามาในวัดเพราะเกรงความจะก่อความเสียหายแก่วัด จึงมีความเชื่อว่า “วัดเป็นของคนแก่เท่านั้น” ซึ่งหลังจากการจัดโครงการฯ นี้ขึ้นคนในชุมชนเกิดการตื่นตัวหันมาสนใจคุณค่าชีวิตของตนมากขึ้น เช่น สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น การได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลาง มากขึ้นกว่าก่อน

 

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org