ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 
 
หลักการและเหตุผล


 
  .................ด้วยในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า คนส่วนหนึ่งยังขาดศีลธรรม คุณธรรม หลงระเริงไปตามอำนาจของกิเลส มัวเมาในอบายมุข มีการประพฤติทุจริตผิดศีลธรรม และการเจริญทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ในยุคโลกาภิวัตน์ มีการโฆษณาอย่างแพร่หลาย ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ประชาชนและเยาวชนมักจะลอกเรียนแบบอย่างอารยธรรมตะวันตก ทำให้ลืมซึ่งศีลธรรมและวัฒนธรรม ตลอดจนจารีตประเพณีอันดีงามและงดงามของไทย ที่บรรพบุรุษได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมา นับวันจะหายไปจากสังคมไทย
................. ดังนั้น ทางศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัดเกรียงไกรเหนือ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.เกรียงไกร อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเกรียงไกร และเขตตำบลใกล้เคียง โดยการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในโครงการดังกล่าวนั้น มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักเมตตาธรรม คณะครูอาจารย์มีความเป็นกัลยาณมิตร นักเรียนมีกริยาวาจาสุภาพ มีน้ำใจ และ มีคุณธรรมเป็นลักษณะเด่นที่บุคคลทั่วไปเห็นได้ชัดเจน พร้อมกันนี้ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัดเกรียงไกรเหนือยังเปิดกว้างสู่ชุมชนและสังคม พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนสังคม ด้วยความเกื้อกูลกันและกันอย่างต่อเนื่อง
 
     
 

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org