ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 
:: พุทธศาสนสุภาษิต ::
ชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญ เมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้ และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีก หรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตา เด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือแน่น เป็นสัญลักษณ์ว่าเค้าเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือ และเมื่อจะหลับตาลาโลกนั้น ทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื่องหลังสำนึก และเป็นพยานว่าเค้ามิได้เอาอะไรไปได้เลย
<< พระพุทธองค์ทรงมีชัย >>
ทรงมีชัยชนะต่อพระยามาร ทรงมีชัยชนะต่อสัจนิครนถ์
์ทรงมีชัยชนะต่อพกพรหม ์ทรงมีชัยชนะต่อนันโทปนันทะ
์ทรงมีชัยชนะต่อนางจิณจมาณวิกา ทรงมีชัยชนะต่อองคุลีมาล
ทรงมีชัย เหนือ ช้างนาฬาคีรี ทรงมีชัย ต่อ อาฬวกยักษ์

<< เชิญฟังผลงานเพลงของวัดเกรียงไกรเหนือ >>
เพลงเพราะเรารักกัน (พี่เอ๋) เพลงเด็กธรรมศึกษา (พี่เอ๋)
เพลงพระคุณครู เพลงไม่มีวันลืม
เพลงที่วัด เพลงเพราะเรารักกัน (พี่นิว)
เพลงเด็กธรรมศึกษา (พี่กิ๊ก)  

:: มหาราชของไทย ::
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “ค่ายคุณธรรมแกนนำ ต้านภัยเอดส์และป้องกันปัญหายาเสพติด”  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเร...รับสมัครนักเรียนดนตรีไทย ณ วัดเกรียงไกรเหนือ 
รับสมัครนักเรียนดนตรีไทย ณ วัดเกรียงไกรเหนือไม่เสี...ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ารวมญาติ กองละ 500 บาท 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ารวมญาติ ก...


 จัดทำเพื่อธรรมทาน ห้ามจำหน่ายนะจ๊ะ

พุทธวิธีชนะความโกรธ
รวบรวมเรียบเรียงโดย
ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ วัดโสมนัสวิหาร

วิธีสร้างบุญบารมี
สมเด็จพระสังฆราช (สกลมหาสังฆปริณายก)

วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น โดยหลวงตามหาบัว


พุทธวิธีคลายโศก
รวบรวมเรียบเรียงโดย
ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ วัดโสมนัสวิหาร
ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ
เรียบเรียงโดย นายภัทรชัย ผ่องแผ้ว
การให้ธรรมะ
ชนะการให้ทั้งปวง

สมเด็จพระสังฆราช (สกลมหาสังฆปริณายก)

เสียงพระสอนซ้อมขานนาคก่อนบวช
พิธีบวชแบบมหานิกาย (อุกาสะ) พิธีบวชแบบธรรมยุต (เอสาหัง) 
วันทาสีมานมัสการพระในอุโบสถ วันทาสีมานมัสการพระในอุโบสถ
คำขออุกาสะ คำขอเอสาหัง
ขอสรณและศิลอุกาสะ ขอสรณและศีลเอสาหัง
รับศิลสิบ รับศิลสิบ
ขอนิสัยอุกาสะ ขอนิสัยอุกาสะ
สมมุติคู่สวด สมมุติคู่สวด
สอนซ้อม สอนซ้อม
ขออุปสมบท ขออุปสมบท
 
น้ำพระราชหฤทัยพระเจ้าตากสิน
อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
แด่พระศาสนา สมณะ พระพุทธโคดม
ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม
เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา
คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน

สนับสนุนโดย
กระทรวงวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
สปสช(สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

พุทธวิธีชนะความโกรธ ตอนที่ 1
พุทธวิธีชนะความโกรธ ตอนที่ 2
พุทธวิธีชนะความโกรธ ตอนที่ 3
พุทธวิธีชนะความโกรธ ตอนที่ 4
คิริมานนทสูตร ตอนที่ 1
คิริมานนทสูตร ตอนที่ 2
พุทธวิธีคลายโศก 1
พุทธวิธีคลายโศก 2
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 1
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 2
ุพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 3
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 4
ุพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 5
พลังทิพย์
วิธีสร้างบุญบารมี
ทำไมคนเราจึงต่างกัน
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 1
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 2
พระมหากัสสปะ ผู้เลิศทางธุดงค
พระมหาโมคคัลลานะ ผู้เลิศทางฤทธิ์
อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวา
สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 1
สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 2
สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 3
พระอานนท์พุทธอนุชา 1
พระอานนท์พุทธอนุชา 2
พระอานนท์พุทธอนุชา 3
พระอานนท์พุทธอนุชา 4
พระอานนท์พุทธอนุชา 5
พระอานนท์พุทธอนุชา 6
พระอานนท์พุทธอนุชา 7
พระอานนท์พุทธอนุชา 8
พระอานนท์พุทธอนุชา 9
พระอานนท์พุทธอนุชา 10

พุทธชัยมงคลคาถา พาหุงมหากา
พุทธชัยมงคลคาถา เสียงพระ
พระคาถาชินบัญชร  
พระคาถาชินบัญชร (สรภัญะ)  
พระคาถาชินบัญชร (อินเดีย)  
บารมี 30 ทัศ (เวอร์ชั่น 1)
บารมี 30 ทัศ (เวอร์ชั่น 2)
โพชฌงคปริตร (สรภัญะ)
โพชฌงคปริตร (เสียงสวดมนต์)
พระรัตนตรัย (สรภัญะ)
แผ่เมตตา (สรภัญะ)
แผ่เมตตา เสียงพระ(สรภัญะ)
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
บทพระพุทธคุณ (สรภัญญะ)
มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ  
พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ  
พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา
มหาเมตตาครอบจักรวาล:เมตตาใหญ่
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปล)
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปล) หลวงพ่อสุวัฒน์
ทำวัตรเช้า (แปล)
ทำวัตรเย็น (แปล)
พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
พระอาการวัตตาสูตร
ภัทเทกรัตตคาถา
บทสวดบูชาพระเจ้าสิบชาติ
คำไหว้พระจุฬามณ
พระอาจารย์สิทธิโชค ญาณสุทฺโธ
ดอกบัวบำเพ็ญ (กาษานาคา)
   
 
<< เสียงธรรมะ คำสอน กรรมฐาน น่าสนใจ >>
 
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2
   
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 1A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 1B หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 2A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 2B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 3A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 3B หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 4A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 4B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 5A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 5B หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 6A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 6B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 7A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 7B หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 8A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 8B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 9A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 9B หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน11A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 11B หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน13A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน13B    
       
ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
ธรรมบรรยายวันที่ 1 ธรรมบรรยายวันที่ 2 ธรรมบรรยายวันที่ 3 ธรรมบรรยายวันที่ 4 ธรรมบรรยายวันที่ 5
ธรรมบรรยายวันที่ 6 ธรรมบรรยายวันที่ 7 ธรรมบรรยายวันที่ 8 ธรรมบรรยายวันที่ 9 ธรรมบรรยายวันที่ 10
ธรรมบรรยายวันที่ 11        
         
หลวงปู่พุทธอิสระ
ตอบคำถามวิชาคลำกระดูก ทำบุญให้ได้รับผลเต็มที่ ปราณสุริยะ สมาธิพระโพธิสัตว์ หลักธรรมในการดำเนินชีวิต
       
ดังตฤณ
“นักเขียน” ที่ไม่ใช่พระสงฆ์ เป็นฆราวาส เกี่ยวกับรู้เฉพาะตน ความเบื้องต้นเกี่ยวกับคอลัมน์รู้เฉพาะตน  การเจริญสติของจิตแพทย์สาว
อยากมีสมาธิอ่านหนังสือและวิธีแก้การเสพติดเกม สติดีแค่ไหนจึงควรบวช การเจริญสติของตำรวจ การเจริญสติของนักการตลาด
การเจริญสติของหมอด การเจริญสติของแม่ลูกอ่อน การเจริญสติของครูสอนเปียโน ท้อใจไม่ก้าวหน้าเสียท
ฟุ้งซ่านตลอด บุรุษผู้กระหายความตาย ไม่อยากจะเชื่อเลย อยากเหลือแต่จิต
ทำอย่างไรดี ชอบเผลอนาน เจริญสติอย่างคนช่างฝัน ไม่แน่ใจไปหมด การเจริญสติของอาจารย์นักวิจัย
การเจริญสติของนักบัญชี ขายเหล้าเจริญสติไหวไหม การเจริญสติของแม่บ้าน ดูทีไรเสียดายทุกที
ชอบพูดกับตัวเอง คิดว่าไม่เที่ยงใช้ได้ไหม จักรวาลแห่งการกระทบกระทั่ง มีคนรักจะขวางทางไปนิพพานไหม
โยคะกับการเจริญสต ไม่เข้าใจทำไมจึงหลงอย่างยืดเยื้อ เจริญสติลดความอ้วน เป็นสุขแล้วยังไง
จิตบำบัดเชิงพุทธ เป็นทอมกับดี้บรรลุธรรมได้ไหม พุทโธสู้อารมณ์ช่างฝันไหวไหม อยากให้คนรักได้ร
อยากเลิกริษยา รู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ไหม เจริญสติเพื่อฆ่าตัวตาย บรรลุธรรมขณะติดคุกได้ไหม
เบื่อจะแย่อยู่แล้ว สติท่ามกลางวิกฤตทางการเมือง เบี่ยงเบนทางเพศบรรลุได้ไหม มีน้ำใจช่วยเด็ก
       


โครงการธรรมจาริก ของวัดเกรียงไกรเหนือ ครั้งที่ ๓  
โครงการธรรมจาริก ของวัดเกรียงไกรเหนือ ครั้งที่ ๓ บ...เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกรียงไกรเหนือ 
เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกรียงไกรเหนือแ...สังเกตการเรียนการสอนธรรมศึกษาวันอาทิตย์ 
สังเกตการเรียนการสอนธรรมศึกษาวันอาทิตย์ (อ.จุไร พ...


 
วาไรตี้ ิดดีเอามาฝาก
ทำบุญง่ายๆ ตามภาษาคน ( ไม่ค่อย ) มีเวลา
สติปัฏฐานสี่ คือ
คติธรรม คำสอน
ทำบุญวันเกิด อันประเพณีที่จะ ทำบุญวันเกิด ขึ้นนี้เนื่องจาก
แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดนครสวรรค์
หน้าใสไม่แก่ก่อนวัย ต้องรู้จักนาฬิกาชีวิต (Biological Clock )
ช่วงเวลา ระบบที่เกียวข้อง ข้อควรปฎิบัติ
01.00-03.00 ตับ นอนหลับพักผ่อนให้หลับสนิท
03.00-05.00 ปอด ตื่นนอน สูดอากาศบริสุทธิ์
05.00-07.00 ลำไส้ใหญ่ ขับถ่ายอุจจาระ
07.00-09.00 กระเพาะอาหาร กินอาหารเช้า
09.00-11.00 ม้าม พูดน้อย กินน้อย ไม่นอนหลับ
11.00-13.00 หัวใจ หลีกเลี่ยงความเครียดทั้งปวง
13.00-15.00 ลำไส้เล็ก งดกินอาหารทุกประเภท
15.00-17.00 กระเพาะปัสสาวะ ทำให้เหงื่อออก (ออกกำลังกายหรืออบตัว)
17.00-19.00 ไต ทำให้สดชื่น ไม่ง่วงเหงาหาวนอน
19.00-21.00 เยื่อหุ้มหัวใจ ทำสมาธิ หรือสวดมนต์
21.00-23.00 ระบบความร้อนของร่างกาย ห้ามอาบน้ำเย็น ห้ามตากลม ทำร่างกายให้อบอุ่น
23.00-01.00 ถุงน้ำดี ดื่มน้ำก่อนเข้านอน


 
 

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org